Miquel Àngel Veny

Recull de reflexions

Resum del passat Ple Ordinari, de dia 26 de Novembre, explicant les postures que vaig prendre com a portaveu del grup socialista

fusteret | 03 Desembre, 2012 19:50

            El passat dilluns, dia 26 de Novembre, es va realitzar el Ple Ordinari del mes de Novembre, en el que es varen tractar els temes que a continuació enunciarem i resumirem la postura que varem prendre el grup socialista de l'Ajuntament, representat pel nostre regidor/portaveu Miquel A. Veny.

 

1.                  Declaració de no disponibilitat de crèdit corresponent a la paga extraordinària.

 

            En aquest punt, per mandat del govern central, s'havia de dur a ple i aprovar que els doblers que s'estalviarà l'ajuntament, corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre que es lleva als funcionaris, no s'utilitzaran per cap propòsit, a espera que es decideixi que es farà amb ells.

 

            Els socialistes, ens varem oposar a això, ja que estam en contra de que es llevi la paga extraordinària als funcionaris; però si no queda més remei que llevar-la, almenys que cada ajuntament pugui decidir a que destina aquests doblers segons les seves necessitats. Això que fa el govern central es atemptar contra l'autonomia municipal dels ajuntaments.

 

            A part, també ens demanam perquè varen llevar la paga als pobres funcionaris si no sabien que fer amb els doblers. No es poden llevar els doblers a unes persones que les necessiten en unes dates tan senyalades per posar-los al “congelador” a veure que passa, si l'any que ve es tornen o s'utilitzen per alguna cosa.

 

            Aquest punt va sortir aprovat amb els vots favorables del PP, tot i el vot contrari del nostre grup.

 

2.                  Modificació de crèdit per suplement de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb motiu del RDL 4/2012.

 

            En aquest punt, l'equip de govern va dur a ple la creació de la partida en els pressuposts de 2012 del fons ICO per pagar els proveïdors. El reial decret es va fer a principis del 2012 i per això no estava als pressuposts. S'ha de crear la partida per tal de pagar els grans interesos que suposa a l'ajuntament, pels propers 10 anys, l'aprovació d'aquest pla. El grup socialista ens varem abstendre a la votació, per seguir en la linia de totes les votacions que s'han duit a terme als diferents plens en relació al fons ICO.

 

            Els socialistes consideram que es molt necessari que es paguin als proveïdors, i per això no ens varem oposar al Pla d'Ajust i fons ICO. Tot i això, tampoc hi estam a favor, ja que consideram que si el Govern i el Consell estasen al dia en els pagaments a l'Ajuntament, aquest no hauria de fer aquest prèstec a tan alt interès per pagar als proveïdors. Per tant, els ciutadans de Porreres estam pagant un fort interes (43.881 euros), a causa de la mala gestió de les diferents administracions superiors, actualment totes governades pel PP.

 

3.                  Modificació de crèdit per suplement de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb base a nous o majors ingressos no prevists.

 

            L'equip de govern va dur a aprovació del ple una modificació pressupostària (passar doblers d'unes partides a unes altres) per tal de fer front a una sèrie de despeses no previstes quan es varen fer els pressuposts, per un valor de 84.818 euros, desglosats en 10.000 euros per a pagar les boses de fems (per orgànic), 28.000 euros a la partida d'estudis i treballs i tècnics, per pagar l'adaptació de les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca; 31.818 euros per a la pòlissa de crèdit i 15.000 euros per cubrir unes factures de Can Binimelis.

 

            En aquest punt, que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, nosaltres ens varem abstendre, ja que l'equip de govern coneix les necessitats pressupostàries que té l'Ajuntament, i si ells consideren que així ha de ser, es la seva responsabilitat.

 

4.                  Reconeixement extrajudicial de factures.

 

            En aquest punt es reconeixen unes factures de Can Binimelis per valor de 15.000 euros per una operació realitzada de venta d'un solar a les rondes durant la passada legislatura. El grup socialista ens varem abstendre, ja que es una operació que ve de la passada legislatura, en la que nosaltres no formavem part del plenari.

 

5.                  Moció relativa al dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

 

            Una moció que l'institut de la dona va enviar a l'ajuntament, per presentar al plenari, de condemna de la violència de gènere, en el dia mundial contra la violència de gènere, que era el passat diumenge 25 de novembre.

 

            La moció es va aprovar amb el recolçament de tots els grups, tot i algunes objeccions dels representants del PSM.

 

            Els socialistes estam totalment a favor de qualsevol iniciativa per a la lluita contra la violència de gènere; ja que es una de les grans lacres de la nostra societat, la qual s'ha d'erradicar d'arrel. Tots els esforços que es facin en aquest sentit són positius, i sempre tendràn el nostre recolzament.

 

6.                  Moció relativa a la cessió del dret de superfície de la finca 3.238 per a dur a terme les obres d'un centre d'estades dïurnes (centre de dia).

 

            Pocs mesos abans de les passades eleccions, l'Ajuntament de Porreres, el Govern de les Illes Balears, presidit pel socialista Francesc Antich, i Sant Felip Neri, varen firmar un conveni per a la creació del necessari centre de dia a Porreres. En aquest conveni el govern es comprometia a fer el centre de dia, mentre que l'ajuntament va arribar a un acord amb Sant Felip per a que el centre de dia es fes a les instal·lacions que tenen annexes a l'esglesia. El conveni diu, en resum, que el govern fa el centre de dia, i Sant Felip cedeix l'espai a canvi d'un lloguer de 1.500 euros mensuals que ha de pagar l'Ajuntament. El conveni també diu, que durant els primers 18 mesos des de la firma del conveni, no s'ha de pagar cap lloguer (el temps que suposadament havien de durar les obres), i a partir del 18 mes, s'han de començar a pagar aquests 1.500 euros. També hi ha una clausula, al conveni, que diu que en cas de que el centre de dia no es faci, el conveni queda automàticament anulat.

 

            Aquesta moció, presentada per l'equip de govern, es a causa de que han passat els 18 mesos, i des que va canviar el govern de les Illes Balears, entrant a governar el PP, es va aturar el centre de dia. Des de llavors hi ha hagut varis intents per part de l'ajuntament de que el govern es pronuncias a veure si fa comptes fer el centre de dia o no; a lo que el govern de les Illes Balears no s'ha dignat ni a contestar. Nosaltres, els socialistes, estam molt preocupats per aquest fet, i ple rera ple demanavem al batlle com estava el tema.

 

            Ara han passat els 18 mesos, i a partir d'ara, s'ha de començar a pagar el lloguer de 1.500 euros pel lloguer de l'espai a Sant Felip. Com que el govern no diu si el farà o no, no es pot rescindir el conveni. Per això, en aquesta moció es demana al govern de les Illes Balears que es pronunciï i defineixi si farà el centre de dia, perquè si no s'ha de fer, s'ha de rescindir el conveni, ja que sinó als porrerencs i porrerenques ens costarà 1.500 euros mensuals sense saber si tendrem centre de dia  o no.

 

            Els socialistes consideram que això es inadmissible, el govern no pot actuar d'aquesta manera. Hauria d'haver definit des del principi si feia comptes fer o no el centre de dia. I si es que no, ho ha de dir, ja que sinó, amb la greu situació econòmica que estam, als porrerencs i porrerenques ens costarà doblers; tot per la incomptetència manifesta del govern del PP. Per això, varem votar a favor de la moció, i aquesta fou aprovada.

 

7.                  Moció relativa al pagament de deutes reconeguts per part del consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears.

 

            Aquesta moció, que presenta CxI al passat plenari, fa referencia al deute que tenen Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears amb el nostre Ajuntament, i que puja a 2.150.000 euros. Es demana a Consell i Govern que es posin al dia de pagament amb el nostre ajuntament.

 

            Nosaltres varem donar suport a n'aquesta moció, que es va aprovar, ja que consideram que es molt necessari que es paguin els deutes que tenen les administracions superiors amb el nostre ajuntament. Això permetria sol·lucionar molts dels problemes econòmics del nostre ajuntament, a la vegada que ens estalviariem molts de doblers, ja que estam pagant els interesos de les pòlisses que hem de tenir per fer front als pagaments a causa d'aquests deutes que tenen amb nosaltres.

 

8.                  Moció de millora de la neteja i el manteniment del clavegueram (moció presentada pel PSOE).

 

            Aquesta moció, presentada pel nostre grup, es a causa de que consideram que quan plou amb molta intensitat, hi ha molts problemes que es podrien evitar amb un bon manteniment i llimpiesa dels pluvials i el clavegueram del poble. La moció diu el següent:

 

“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE PORRERES

 

 

Títol: Millora de la neteja i el manteniment del clavegueram i els pluvials.

 

            EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

 

            El clavegueram i els pluvials del nostre poble presenten un estat general deplorable, tant pel que respecte a la seva neteja com al seu manteniment.

 

            Es poden veure nombrosos desperfectes, alguns dels quals poden ser perillosos pels vianants que circulen pels nostres carrers. El que fa necessària una constant revisió de les mateixes per tal de que els desperfectes que es van produint es vagin arreglant ràpidament.

 

            A més, basta fer una volta pel poble per veure que el manteniment del clavegueram i els pluvials, pel que fa a la neteja i desembossament es pràcticament nul. Molts dels pluvials estan completament embussades per l'acumulació de diferents tipus de residus que l'aigua hi ha anat dipositant amb els anys.

 

            Una de les principals característiques del nostre clima són les pluges torrencials, que sobretot poden caure a la tardor, concretament entre els mesos d'Agost i Novembre. Unes precipitacions que poden acumular quantitats considerables d'aigua en espais curts de temps, com es va veure el passat diumenge 18 de Novembre, quan en aproximadament una hora, varen caure uns 50 mm de precipitació.

 

            Quan es produeixen aquests episodis de fortes precipitacions, el fet de que molts pluvials del poble estiguin embossades, fa que es produeixin problemes d'acumulació d'aigua als carrers, que poden ser greus si les quantitats de precipitació són molt altes. Acumulacions que en situacions extremes podrien arribar a provocar l'entrada d'aigua dins algunes cases.

 

            Per tot l'exposat, el grup socialista municipal, proposa que l'Ajuntament de Porreres adopti els següents acords:

 

1.                  Es dugui a terme una revisió immediata del clavegueram i els pluvials del poble, procedint al desembossament immediat de les que presentin problemes per engolir l'aigua.

2.                  S'arreglin els desperfectes que es detectin durant aquesta revisió per evitar possibles situacions de perill pels vianants. I regularment es facin revisions per detectar possibles nous desperfectes, per esser arreglats el més aviat possible.

3.                  Que anualment, abans de començar l'estació de més risc de pluges torrencials, és a dir, finals d'agost ò principis de setembre, és faci una revisió a fons del clavegueram i els pluvials del poble i es procedeixi al desembossament de les que presentin problemes en aquest sentit.”

 

 

            La moció es va aprovar amb el suport de tots els partits, per tant, a partir d'ara, hi haurà una major vigilàcia per evitar que els pluvials i clavegueres s'embussin i provoquin problemes quan es produeixin pluges inteses.

 

9.                  Moció pel manteniment de les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones majors i/o discapacitades (presentada pel PSOE).

 

            Aquesta moció, presentada pel nostre grup, es deu a que el govern ha decidit llevar les ajudes per al servei de teleassistència, que permet a moltes persones major que viuen soles tenir un sistema per demanar ajuda en cas de trobar-se malament pitjant un botó que duen a un medallo o una polsera les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. La moció diu el següent:

 

            Títol: Manteniment de les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones majors i/o discapacitades.

 

            EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

 

            El servei de teleassitència domiciliària és un recurs que permet la permanència dels usuaris en el seu mitjà habitual de vida així com el contacte amb el seu entorn soci-familiar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció inmediata en crisis personals, socials o metgesses per proporcionar seguretat i millor qualitat de vida. Per aconseguir aquests objectius, es va engegar el 1992 el programa de teleassistència domiciliària que permet a les persones majors i/o discapacitades que viuen soles i en situació de risc, entrar en contacte verbal amb un centre d'atenció especialitzada, prement un botó d'un medalló o polsera que duen constantment posat les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Aquest botó salva vides. Així mateix, es disposa d'unitats mòbils que en cas de necessitat es traslladen al domicili de l'usuari per donar solució a l'emergència sorgida, mitjançant la mobilització de recursos.

 

            El programa s'ha instrumentat a través d'un conveni-marc subscrit entre l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el dia 20 d'abril de 1993, al que es van adherint progressivament a través de convenis específics de col·laboració les Corporacions Locals interessades en la implantació del programa en els seus àmbits territorials respectius.

 

            Els presssuposts generals de l'Estat del proper any no inclouen cap partida destinada a l'IMSERSO per subvencionar els serveis de teleassistència, que fins avui eren assumits en la seva major part pel govern central, que subvencionava dues terceres parts del cost del servei, mentre que la resta havia de ser abonat pels propis usuaris.

 

            Davant aquest greu atac al benestar d'aquelles persones que necessiten una ajuda constant, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Porreres presenta la següent:

 

            MOCIÓ

 

1.                  L'Ajuntament de Porreres sol·licita al Govern d'Espanya que doti pressupostàriament la partida destinada a assumir els dos terços del cost del servei de teleassistència per a persones majors i/o discapacitades, tal i com es venia fent des de 1.993.

2.                  En cas que el Govern de l'Estat fos insensible a aquesta qüestió, l'Ajuntament de Porreres sol·licita al Govern de les Illes Balears que es faci càrrec del cost corresponent als dos terços del servei.

3.                  En el supòsit de que ni el Govern Estatal ni l'Autonòmic volguessin assumir la proporció mencionada del cost del servei, l'Ajuntament de Porreres sol·licita al Consell de Mallorca que se'n faci càrrec, coneixent que la consellera insular de Benestar Social ha manifestat la importància del manteniment de la subvenció del servei per part de l'administració.

4.                  En cas que cap de les institucions supramunicipals sufraguin e lcost proporcional del servei de teleassistència, l'Ajuntament de Porreres n'assumirà la responsabilitat.”

 

            Després de que el grup del PSM presentàs el seu desacord amb la moció, ja que considera que l'Ajuntament no ha d'assumir el cost d'aquest servei en cas de que el govern no es replantetji la seva postura, per tant prefereix deixar desamparades les persones majors que actualment necessiten aquest servei per poder seguir vivint a casa seva. Nosaltres, cosideram, com diu la moció, que el govern hauria de tornar a asumir-ho, però que en cas de que no sigui així, no podem deixar desamparades les persones que necessiten d'aquest servei, i l'ajuntament ha de fer un esforç per continuar finançant-lo.

 

            La moció es va aprovar amb els vots favorables de PSOE, CxI i PP, i l'abstenció del PSM.

 

10.              Moció servei de teleassitència domiciliària.

 

            Una moció presentada pel PSM, quasi idèntica a la del nostre grup aprovada just abans, però  en la que no volen que l'ajuntament asumeixi el finançament del servei si el govern persisteix en deixar de finançar-ho, i per tant deixar desamparades a les persones que necessiten el servei. La moció es va aprovar.

 

11.              Moció de suport als mestres.

 

            Moció del grup del PSM de suport a la llibertat dels mestres i l'educació pública. Es va aprovar amb els vots de PSOE, CxI i PSM, i el vot en contra del PP.

 

12.              Moció sobre les consultes populars.

 

            Moció del PSM per demanar que el govern de les Illes Balears reguli el tema de les consultes populars. Es va aprovar amb els vots favorables de CxI i PSM, la nostra abstenció i el vot en contra del PP.

 

13.              Precs i preguntes.

 

            Ja per acabar el plenari, es va passar al punt de precs i preguntes, en el que els socialistes varem fer les següents preguntes:

 

                     S'han llevat 2 bancs a l'Avinguda Bisbe Campins, just davant el forn. Per què s'han llevat? Es tornaràn a posar?

 

            Resposta: Es llevaren perquè feien nosa per la fira, però es tornaran a posar.

 

                     Ens han informat que el forat per tirar enderrocs al Punt Verd està tapat, per què?

RESTA DEL PROGRAMA ELECTORAL

fusteret | 18 Maig, 2011 08:23

- Gestió Municipal 
 • Una gestió eficaç, eficient i transparent, posant la màxima atenció a resoldre els problemes del dia a dia a la gent.
 • Potenciar la participació ciutadana com a eix vertebrador de totes les polítiques.
 • Fer un Pla de gestió d’infrastructures i espais públics.
 • Millorar l’atenció al públic a l’Ajuntament.
 • Revisar les funcions i la objectivitat en la selecció del personal.
 • Tenir més cura del manteniment i neteja de les zones enjardinades, carrers, places i rondes.
 • Obrir a la participació ciutadana l’elaboració dels Pressupostos de l’Ajuntament.
 • Aplicar les ordenances municipals existents o derogar-les si es creu que estan obsoletes, i aprovar-ne de noves.
 • Adquirir el material de l’Ajuntament dins el mateix municipi, sempre que sigui possible.
 • Instal·lar wifi lliure als principals espais públics del poble.
 • Donar el màxim suport a l’agrupació de Protecció Civil per al desenvolupament de la seva tasca.
- Salut 
 • Augment del nombre de metges i implantar l’atenció sanitària les 24 hores.
 • Potenciar l’atenció sanitària a domicili.
 • Millorar la coordinació entre el sistema assistencial i els serveis socials.
 • Adhesió a totes els programes d’educació per la salut a l’àmbit escolar, amb especial ressò als referits al consum de drogues, alcohol i salut afectivosexual.
 • Demanar la “consulta jove” per a l’institut.
 • Disseny de rutes per a l’exercici físic de baix nivell, per tal de fomentar l’esport i la vida activa.
 • Informació detallada i assessorament a les famílies sobre la Llei de Dependència.
- Economia i comerç 
 • Creació del “Foro d’Empresaris i Comerciants Porrerencs”.
 • Promoció decidida dels productes locals i de les empreses i artesans de la vila (a fires, congressos, etc.)
 • Promocionar l’agricultura ecològica.
 • Donar el màxim suport als pagesos per a que puguin seguir desenvolupant la seva tasca mitjançant assessorament, ajuda en la tramitació de tot tipus d’ajudes, etc.
 • Promoure els productes més típics de la localitat (albercocs, ametlles, raïm,...) mitjançant estudis de noves demandes de mercat.
 • Adopció i potenciació de mesures per promocionar la compra als comerços locals.
- Cultura 
 • Distribuir les ajudes i subvencions a les entitats i associacions de manera equitativa i totalment transparent.
 • Continuar amb  la Recuperació de la Memòria Històrica.
 • Per tal d’incentivar i promoure la recerca en temes de caire local, establir ajudes en forma de convocatòries de beques i/o premis.
 • Crear la figura del “Dinamitzador Cultural”.
 • Promocionar el Museu (programes educatius, tallers, exposicions d’artistes locals i altres).
 • Instal·lar el Casal d’Entitats a l’actual local del metges, adequar-lo a les necessitats de les entitats.
 • Potenciar i donar el protagonisme que es mereixen a l’escola de música i la filharmònica porrerenca.
 • Donar major recolzament i importància a les jornades d’estudis locals.
 • Manteniment i promoció de Radio Porreres.
 • Donar el màxim suport a la Gent Gran (mitjançant l’Associació de Gent Gran) en la realització de les seves activitats.
 • Potenciar de manera decidida el teatre.
 • Assessorament a les entitats i associacions en matèria de subvencions, ajudes, etc., i en la realització dels tràmits per a sol·licitar-les.
 • Fer una nova edició de “La Història de Porreres”, més completa i actualitzada.
 • Dotar d’un mobiliari adient a l’arxiu municipal.
- Esports 
 • Fer un Pla de manteniment i gestió de les instal·lacions esportives.
 • Ajudes clubs esportius en funció de la seva activitat i implicació en la promoció del poble a través de la organització d’events i la pràctica de l’esport.
 • Potenciar les ajudes a l’esport base.
- Joventut 
 • Ajudar i orientar als joves  per a facilitar-los  l’accés al món laboral.
 • Implicar els joves en la participació democràtica.
 • Crear un “ Foro de la joventut porrerenca “  per tal de fer més activitats innovadores.
 • Habilitar sales d’assaig per a grups locals.
 • Dinamitzar el Casal de Joves.
 - Educació 
 • Donar la màxima prioritat a la solució dels problemes que sorgeixin a les escoles (neteja, calefacció,...) i coordinar les actuacions amb les APIMAs.
 • Ajudes per a l’adquisició de llibres de text i en el transport dels nins a les famílies que ho necessitin.
 • Fomentar programes de reutilització de llibres.
 • Sol·licitar que s’imparteixi el batxiller a l’Institut de Porreres.
 • Ampliació de l’Institut.
 • Fomentar activitats de foment de la lectura mitjançant la biblioteca.
 - Patrimoni 
 • Promoure la declaració de Bé d’Interès Cultural de l’Oratori de La Creu.
 • Millorar l’entorn, la neteja i l’enllumenat de Monti-sion.
 - Promoció Turística 
 • Creació d’una guia de visita del municipi, per tal de potenciar els valors paisatgístics, culturals, patrimonials, etc. amb que comptam.
 • Promocionar el turisme rural.
 • Creació de rutes cicloturístiques, visites guiades a elements etnològics i històrics, i rutes gastronòmiques, per tal de fer més atractiu el nostre municipi als visitants.
 

Perquè guanyin el territori i el medi ambient

fusteret | 09 Maig, 2011 13:13

Seguint en la presentació detallada del nostre programa, avui vos present la part que fa referència al medi ambient, la mobilitat i l'urbanisme, i que hem titulat "Perquè guanyin el medi ambient i el territori", i que vos detallam a continuació:

 • Actualització del planejament municipal per adaptar les Normes Subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca.
 

El municipi de Porreres actualment compta amb unes Normes Subsidiàries obsoletes, ja que haurien d’estar adaptades, per llei, al Pla Territorial de Mallorca, aprovat al 2003. Aquest fet fa que sigui necessari que es tramiti aquesta adaptació del planejament municipal de manera immediata fins a assolir l’aprovació definitiva.

 
 • Aprovació definitiva del Pla Especial del Polígon Industrial.
 

Els socialistes consideram que una de les grans mancances que té el municipi, es que encara no té aprovat el Polígon Industrial. Per això, s’ha de donar una empenta decidida al Pla Especial del Polígon Industrial per tal de subsanar les deficiències que té i aconseguir la seva aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori i Patrimoni del Consell de Mallorca.

 
 • Acabar les rondes.
 

A la ronda urbana del poble li falta, per estar acabada, el tram que va de la carretera de Vilafranca a la sortida del poble cap al cementiri. Per poder donar una solució efectiva als problemes circulatoris del poble es imprescindible escometre les obres d’aquest darrer tram. Per això, nosaltres, els socialistes, dedicarem tots els esforços que facin falta per a que en els propers anys el poble de Porreres tengui una ronda urbana completa.

 
 • Pla de Prevenció d’inundacions i adopció de mesures paliatives de possibles inundacions a les zones amb risc d’inundació.
 

Porreres es un poble, tot i que no ho sembli, que té zones amb risc d’inundació. En concret, hi ha 2 torrents que passen per les afores del poble, un a la zona nord i un pel sud. El creixement que ha sofert el poble en els darrers anys i la falta de previsió dels governants ha fet que s’hagi construït cases dins zones inundables. Això fa que sigui necessària la realització d’un Pla de Prevenció d’Inundacions i la conseqüent adopció de mesures per tal de reduir el risc al màxim per a les persones que viuen en aquestes zones.

 
 • Eliminar elements perillosos del mobiliari de la Plaça de la Vila i realitzar una consulta popular sobre possibles millores a realitzar.
 

La realització de les obres de la Plaça de la Vila ha estat objecte de fortes crítiques i polèmiques. La realitat es que tenim una Plaça i no es pot tornar enrera, ja que el cost que suposaria això es massa elevat, a part que les obres realitzades tenen algunes coses bones i altres més discutibles.

 Nosaltres, proposarem l’eliminació d’alguns elements perillosos del mobiliari, per fer la Plaça més segura. No volem que ningú es faci mal quan passegi. I a part, realitzarem una consulta popular als veïns del poble i als comerciants, per tal de veure quina es la opinió que en tenen i si consideren que s’han de dur a terme algunes millores. 

 • Realitzar un Pla Integral de Mobilitat Municipal.

La reforma circulatòria del poble fa anys que provoca molèsties i problemes als veïns. Des del moment en que es va afrontar aquesta reforma circulatòria, es va fer sense comptar amb la opinió de la ciutadania i sense un pla de mobilitat que reflexes les necessitats reals del trànsit. Per això, des que es va iniciar aquesta reforma, s’han fet constants canvis que més que arreglar les coses, deixen molt que desitjar, el que demostra la improvisació i falta de planejament amb que s’han fet les coses. Per això, nosaltres volem fer un Pla de Mobilitat Municipal, per tal de que els professionals en la matèria ens diguin quines són les millors solucions per al problema circulatori del poble. I a més, que aquestes solucions es sustentin en dades i estudis, no en suposicions. Així mateix, abans de fer cap reforma, presentarem els resultats de l’estudi de mobilitat i les solucions que aquest aporti a la gent, per tal de que la reforma compti amb el màxim consens possible. 

 • Demanar la millora de les connexions en transport públic amb Palma i Manacor

Actualment les connexions amb transport públic (bus) amb Palma i Manacor són cares i amb unes freqüències i horaris no massa adequats. Per això, es necessari lluitar per aconseguir que aquest preus baixin i es millorin els horaris i freqüències. El transport públic representa el futur i necessitam comptar amb un transport públic de qualitat es necessari a qualsevol poble. Des de l’Ajuntament negociarem amb la Conselleria de Mobilitat per tal d’aconseguir que ens facin totes aquestes millores abans esmentades.

 
 • Manteniment adequat dels camins públics i millora dels que ho requereixin.
 

El bon manteniment dels camins públics del poble es molt important, tant pel que fa als usuaris, que necessiten camins nets i en bon estat per circular-hi, com pels visitats, als que també s’ha de donar una bona imatge del nostre municipi, i el paisatge sempre es veu des dels camins i carreteres. Per això, volem que el municipi tengui uns camins impecables, amb les voreres en condicions i el ferm, tant si es asfaltat com si no, en bon estat per a la circulació.

 
 • Revisió de la taxa de fems i implantació de tarifes en funció dels resultats de la recollida selectiva (quan millor es recicli menys es pagarà).

El primer que volem fer els socialistes, es canviar el sistema de cobrament de la taxa de fems. Volem implantar una taxa que es revisi anualment en funció dels resultats del reciclatge, i que pugi o baixi en funció de si es recicla millor o pitjor. Actualment, la taxa consta de 2 parts, per una banda hi ha la recollida (que es fixa, sol ser una concessió a una empresa per varis anys) i per altre hi ha el tractament, que es paga al Consell. La part de tractament, només es paga el rebuig, les altres fraccions només tenen cost de recollida. Per tant, quan menys rebuig es genera menys es paga de tractament. Per això, nosaltres proposam que es pagui el que realment costa a l’ajuntament. Si baixen les tones de rebuig es baixa la taxa i si pugen, per desgràcia, s’haurà de pujar la taxa. Amb aquest sistema, el fet que el rebut baixi o pugi dependrà de tots, de lo bé que reciclem tots. 

 • Revisió de la taxa de fems a sòl rústic per tal d’abaratir-la en els casos que es pugui.
 

Actualment les cases de foravila paguen una taxa de fems fixa, tant si estan habitades com si no hi estan. Nosaltres pensam que això no es el més just, i que s’hauria de distingir entre les cases habitades i les que no, i aplicar taxes diferents, ja que no fa el mateix volum de fems una casa a la que hi viuen sempre que una a la que no hi viuen regularment.

 
 • Apostar per zones enjardinades que comportin un mínim manteniment (sobretot evitar la gespa).

Les zones enjardinades del poble, rotondes, places, etc., tenen un alt cost de manteniment, a part de que s’ha de regar regularment, el que provoca despesa en aigua que es podria evitar. Per això, nosaltres pensam que es millor que a les zones enjardinades s’hi sembrin plantes mediterrànies, adaptades al nostre clima, i s’evitin altres plantes com la gespa, que necessita reg i manteniment constant. Això farà que l’ajuntament es pugui estalviar uns doblers, molt escassos en els temps en que ens trobam i necessaris per fer front a altres despeses més necessàries.  

 • Ajudes als particulars i empresaris que instal·lin sistemes de producció d’energia renovable o neta.

Per tal de potenciar la utilització de les energies netes o renovables,  molt importants en la lluita contra el canvi climàtic. Els socialistes volem treure una línia d’ajudes als particular i empresaris que es decideixin a instal·lar a les seves empreses, comerços o cases alguns d’aquests sistemes de producció d’energia. 

 • Contenidors de recollida selectiva a varis punts del municipi.

Actualment, només hi ha contenidors al punt verd. Per tal de facilitar les coses a la gent que viu al camp, instal·larem contenidors a varis punts del municipi. Però per evitar que aquests punts es converteixin en punts de llançament indiscriminat de fems, s’adoptaran 2 mesures; per una banda s’instal·laran cameres per controlar el que s’hi llança, i per altra banda només seran contenidors de vidre, paper i cartró i envasos, per tal d’evitar que s’hi llanci el rebuig indiscriminadament. 

 • Adaptar millor els horaris del Punt Verd a les necessitats de la ciutadania.
 

El punt verd, es un lloc on els ciutadans han d’anar a tirar el fems quan així ho necessitin. Per això, ha de tenir uns horaris que permetin a la gent anar-hi quan poden, es a dir, quan no treballen. Per això, s’han d’adaptar millor els horaris del punt verd a aquest fet, per facilitar-ne l’ús a tots els porrerencs i porrerenques.

 
 • Instal·lació de papereres (adaptades a la recollida selectiva) arreu del poble.

Actualment, les papereres que hi ha al poble, a part de ser insuficients, son papereres en les que tot el fems es mescla. Per això, nosaltres proposam instal·lar més papereres arreu del poble, i a més, papereres en les que es pugui separar el vidre, el paper i cartró i els envasos del rebuig.

 
 • Instal·lar plaques solars al camps de futbol i arreglar les del Pavelló.

Actualment, hi ha plaques solars al Pavelló, però que pels informes que tenim, no funcionen. Nosaltres, seguin la política de potenciar la utilització d’energies netes, arreglarem les plaques que hi ha al pavelló, i a més, n’instal·larem de noves al camp de futbol.

 
 • Instal·lar sistemes de control de fuites tant al clavegueram com a la xarxa d’abastament d’aigua potable.

A tots els municipis, tant la xarxa d’aigües netes com la de clavegueram, pateix fuites. En el cas del clavegueram això suposa la contaminació del subsòl del poble, i en el cas de les aigües netes, la pèrdua d’aigua. Per això, i aprofitant les ajudes i facilitats del govern, instal·larem sistemes de detecció de fuites d’aigua per tal de detectar-les quan es produeixin i arreglar-les el més aviat possible.

 
 • Millora del clavegueram en els llocs on ho requereix.
El clavegueram encara està en mal estat a molts llocs del municipi, tot i les millores que s’hi han fet en els darrers anys aprofitant el Pla E i el Pla d’Obres i Serveis del Consell. Per això, consideram que es molt necessari que s’arregli el clavegueram a tots els llocs on es necessari.

PER UNA MILLOR SEGURETAT CIUTADANA

fusteret | 06 Maig, 2011 15:20

Els socialistes de Porreres hem intentat fer un programa electoral totalment realista i adaptat a les necessitats del nostre poble. Ha estat una feina molt treballada, ja que hem fet moltes consultes, hem escoltat moltes propestes i sempre hem rebut amb els braços oberts totes les aportacions que ens han fet arribar. 

Ahir va començar la campanya, i durant els propers 15 dies, tant al meu bloc, com al de l'agrupació socialista, vos anirem explicant en detall les propostes del nostre programa electoral. En paper només hem impres les principals propostes, a causa del gran espai i consequent consum de paper (i cost) que suposava, i per això hem optat per explicar les propostes que presentarem a tots els veïns en paper per aquesta via.

Esperam que aquest programa sigui llegit per la majoria de porrerencs i porrerenques, ja que consideram que no es pot anar a votar sense coneixer el que un preten fer, el que proposa i el que no, i evidentment, sense tenir en compte els antecedents de cada un.

 

Avui, vos avanç un primer apartat, que hem titulat " Per una millor seguretat ciutadana":

 

- Creació del Cos de Policia Local i implantació del servei de policia durant les 24 hores del dia. Dotar d’una major seguretat al poble.

Porreres ja ha superat els 5.000 habitants, i una vegada es supera aquesta xifra, els municipis estan obligats a crear el Cos de Policia Local. Actualment, no tenim creat el cos de policia local; per això, nosaltres consideram una prioritat la seva creació, l’augment d’efectius policials i la implantació del servei de policia les 24 hores del dia. Tot això amb l’objectiu de millorar el servei a la ciutadania (poder cobrir totes les entrades i sortides al escoles, vigilància durant la nit, sobretot el cap de setmana, donar millor servei als que tenguin gual permanent, etc.)  i sobretot la seguretat al poble, que es molt necessari.

- Millorar el servei de Gual Permanent.

Ja fa molts anys que els porrerencs i porrerenques que ho desitgen poden disposar de gual permanent a les seves cases. Tot i això, ens han arribat moltes queixes que apunten a que els guals permanents l’únic que els suposen es que els han de pagar. Ens diuen que no hi ha servei les 24 hores, ja que no hi ha policia les 24 hores, i que també s’ha de millorar el servei de grua.

Amb la impantació del cos de policia local i el servei de policia les 24 hores del dia, aquest problema quedarà completament resolt i les persones que per la seva comoditat o necessitat decideixin posar un gual permanent, podran estar tranquils perquè rebran el servei que paguen de manera adequeda.

- Regulació del tancament de carrers i instal·lació de barreres il·luminades o reflectants durant la nit.

Tal com hem anat denunciant al llarg de la legislatura, al nostre poble el tancament de carrers, normalment, es fa sense senyalitzar correctament i sense avisar prèviament. Per això, els socialistes creiem que es necessari que hi hagi un control de tots els tancaments, s’avisi prèviament, es senyalitzi correctament i fins i tot es puguin marcar rutes alternatives a les persones afectades per aquest tancament.

Així mateix, actualment quan hi ha tancaments de carrers per part de l’Ajuntament, es fa amb les tradicionals barreres de ferro, i la majoria de vegades sense il·luminar. Això resulta molt perillós durant la nit, ja que les barreres no es veuen bé i els cotxes corren el risc de patir algun petit accident. Per això, s’han de substituir aquestes velles barreres obsoletes per barreres de plàstic (menys perilloses en cas d’accident) reflectants, per a que siguin ben visibles.

- Millorar la il·luminació nocturna del poble.

La il·luminació del poble, des que hi va haver el canvi de bombetes ha quedat en entredit, ja que els carrers són molt foscos, el que provoca que la gent, durant la nit, hi vagi amb por per l’augment de la sensació d’inseguretat.

Nosaltres, tot i que volem mantenir bombetes de baix cost, necessàries per reduir el consum i per tant la despesa en electricitat, apostarem per canviar les bombetes actuals per noves bombetes de baix consum, però que il·luminin millor els carrers.

- Adequar i aplicar les normes de circulació, instal·lar miralls i senyalitzar millor el poble.

La senyalització del poble és molt deficitària, falten moltes senyals que anirien molt bé per millorar la circulació i la seguretat. Falten senyals, passos de vianants, etc. Així com també, hi ha un gran dèficit de miralls als cantons, fet que fa, en molts casos, fins i tot que sigui perillós creuar aquestes cantonades, a causa de l’escassa visibilitat.

Per això, conjuntament amb el Pla de Mobilitat que realitzarem, farem un estudi de la senyalització necessària i es completarà tot el que es determini que es necessari, senyals de tràfic, passos de vianants, miralls, etc., i no hi és. A la vegada que, amb l’augment de policia local, s’intentarà que s’apliqui i es respecti tota la normativa de circulació.

- Actuacions als carrers que ho requereixin per disminuir la velocitat dels vehicles.

Ens han arribat queixes dels veïns de varis carrers del poble que afirmen que els vehicles circulen a molta velocitat pels seus carrers, i això fa que sigui molt perillós circular a peu o en bicicleta per aquests carrers, a part de les molèsties per renou que això suposa, ja que com tots sabem, els motors dels cotxes fan més renou a major velocitat.

Per això, els socialistes ens comprometem a adoptar les mesures que facin falta a tots els carreres que es detectin aquests problemes, per tal de que els vehicles hi circulin a una velocitat adequeda.

Algunes contradiccions del PP en matèria de mobilitat, territori i medi ambient

fusteret | 15 Abril, 2011 10:32

Aquesta setmana he quedat sorprès en llegir a la premsa les línies mestres del programa electoral del PP. He vist varies idees que m'han cridar l'atenció. Evidentment, he indagat en el tema cercant el programa complet, que obviament, i seguint la seva línia, és en castellà.

La contradicció més impactant que té el programa electoral, és mostra quan parlen de "soluciones para el transporte terrestre", i diuen: "Llevar a cabo un análisis de rentabilidad de todas las inversiones en infraestructuras de transporte y una valoración de las existentes (electrificación completa del tren, prolongación del metro, etc.) de forma que puedan abordar las inversiones més convenientes desde el punto de vista económico y ambiental". El que va redactar aquest paràgraf es va cobrir de glòria. Ara resulta que faran les inversions en matèria de transport des del punt de vista de la rentabilitat ecònomica i la protecció del medi ambient, cosa amb la que estaria totalment d'acord, si no fos que després diuen que electrificaran el tren (projecte que ja està en marxa per l'actual govern, per tant res de nou). I sobretot, per la meva sorpresa, "prolongación del metro", algú m'haurà d'explicar on hi ha la rendibilitat econòmica en la perllongació del metro, un mitjà de transport totalment insostenible des del punt de vista econòmic pel nombre d'usuaris que té, ja que necessitaria un milió d'usuaris diaris per ser rentable (sense entrar en altres valoracions com la inundació quan plou,....), i evidentment, a Palma es impossible que arribi a tenir aquesta xifra d'usuaris diària.

Però això no es tot, podem trobar més coses, que tot i que no destaquen tant a primera vista, també són dignes de comentari. Per exemple, afirmen que convertiran totes les interseccions a nivell de les vies desdoblades en enllaços a distint nivell. M'agrada com tenen interioritzat els conceptes de posada en valor i conservació del paisatge, i sobretot, sorprèn, la demagògia que han fet en els darrers mesos en el pont de Son Espases, amb tot el que ens han dit, i ara resulta que ells planejen no fer-ne un, sinó fer-ne un munt de ponts, tant o més impactants com el de Son Espases. Visca la coherència de discurs!

També podem destacar que, sabent que som una illa turística, que viu del paisatge, i sobretot del litoral, la seva gran aposta és ampliar els ports esportius. Per tant, en lloc de protegir la bellesa del nostre litoral, millor si el continuam destruint, no?

I el cas dels camps de golf, que no me sorprèn, perquè en aquest aspecte si que han tengut un discurs coherent, sempre els han defensat. Però, com poden defensar la construcció de nous camps de golf, unes infrastructures totalment insostenibles a una illa com Mallorca, amb les condicions climàtiques que tenim? Supòs que la seva resposta serà que serveix per desestacionalitzar el turisme, però, sincerament, crec que per aconseguir una desestacionalització turística vertadera i eficaç en termes econòmics, són altres els camins a seguir, com potenciar el turisme que ve a les illes cercant contemplar els extraordinaris valors paisatgístics de la nostre illa, creant rutes de paseig, itineraris, rutes gastronòmiques, etc.

Finalment, me sorprèn molt la seva postura en matèria energètica. Fins fa poc, pràcticament l'únic discurs clar que tenien era el del futur energètic, i defensaven que l'energia nuclear era l'única sol·lució al problema energètic espanyol. Ara ens venen en que potenciaran les energies renovables i netes com a única opció de futur en matèria energètica. A que es deu aquest canvi radical? O se n'han adonat, després del desgraciat desastre de Japó, que és massa perillosa l'energia nuclear?. No valdria més, en lloc de callar i canviar el discurs de manera radical sense cap explicació, fer-ho, però reconeguent que s'equivocaven defensant l'energia nuclear?

En definitiva, com es pot veure en aquest breu recull, el discurs del PP diu blanc o negre segons li convé, i no segueix cap línia lògica, sinó una línia totalment oportunista, simplement diuen: el que creuen que la gent vol sentir per guanyar les eleccions, i després segurament faran, com sempre han fet, el que els convengui més en cada moment. 

 

1 2 3 4 5 6  Següent»
 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb