Miquel Àngel Veny

Recull de reflexions

RESTA DEL PROGRAMA ELECTORAL

fusteret | 18 Maig, 2011 08:23

- Gestió Municipal 
 • Una gestió eficaç, eficient i transparent, posant la màxima atenció a resoldre els problemes del dia a dia a la gent.
 • Potenciar la participació ciutadana com a eix vertebrador de totes les polítiques.
 • Fer un Pla de gestió d’infrastructures i espais públics.
 • Millorar l’atenció al públic a l’Ajuntament.
 • Revisar les funcions i la objectivitat en la selecció del personal.
 • Tenir més cura del manteniment i neteja de les zones enjardinades, carrers, places i rondes.
 • Obrir a la participació ciutadana l’elaboració dels Pressupostos de l’Ajuntament.
 • Aplicar les ordenances municipals existents o derogar-les si es creu que estan obsoletes, i aprovar-ne de noves.
 • Adquirir el material de l’Ajuntament dins el mateix municipi, sempre que sigui possible.
 • Instal·lar wifi lliure als principals espais públics del poble.
 • Donar el màxim suport a l’agrupació de Protecció Civil per al desenvolupament de la seva tasca.
- Salut 
 • Augment del nombre de metges i implantar l’atenció sanitària les 24 hores.
 • Potenciar l’atenció sanitària a domicili.
 • Millorar la coordinació entre el sistema assistencial i els serveis socials.
 • Adhesió a totes els programes d’educació per la salut a l’àmbit escolar, amb especial ressò als referits al consum de drogues, alcohol i salut afectivosexual.
 • Demanar la “consulta jove” per a l’institut.
 • Disseny de rutes per a l’exercici físic de baix nivell, per tal de fomentar l’esport i la vida activa.
 • Informació detallada i assessorament a les famílies sobre la Llei de Dependència.
- Economia i comerç 
 • Creació del “Foro d’Empresaris i Comerciants Porrerencs”.
 • Promoció decidida dels productes locals i de les empreses i artesans de la vila (a fires, congressos, etc.)
 • Promocionar l’agricultura ecològica.
 • Donar el màxim suport als pagesos per a que puguin seguir desenvolupant la seva tasca mitjançant assessorament, ajuda en la tramitació de tot tipus d’ajudes, etc.
 • Promoure els productes més típics de la localitat (albercocs, ametlles, raïm,...) mitjançant estudis de noves demandes de mercat.
 • Adopció i potenciació de mesures per promocionar la compra als comerços locals.
- Cultura 
 • Distribuir les ajudes i subvencions a les entitats i associacions de manera equitativa i totalment transparent.
 • Continuar amb  la Recuperació de la Memòria Històrica.
 • Per tal d’incentivar i promoure la recerca en temes de caire local, establir ajudes en forma de convocatòries de beques i/o premis.
 • Crear la figura del “Dinamitzador Cultural”.
 • Promocionar el Museu (programes educatius, tallers, exposicions d’artistes locals i altres).
 • Instal·lar el Casal d’Entitats a l’actual local del metges, adequar-lo a les necessitats de les entitats.
 • Potenciar i donar el protagonisme que es mereixen a l’escola de música i la filharmònica porrerenca.
 • Donar major recolzament i importància a les jornades d’estudis locals.
 • Manteniment i promoció de Radio Porreres.
 • Donar el màxim suport a la Gent Gran (mitjançant l’Associació de Gent Gran) en la realització de les seves activitats.
 • Potenciar de manera decidida el teatre.
 • Assessorament a les entitats i associacions en matèria de subvencions, ajudes, etc., i en la realització dels tràmits per a sol·licitar-les.
 • Fer una nova edició de “La Història de Porreres”, més completa i actualitzada.
 • Dotar d’un mobiliari adient a l’arxiu municipal.
- Esports 
 • Fer un Pla de manteniment i gestió de les instal·lacions esportives.
 • Ajudes clubs esportius en funció de la seva activitat i implicació en la promoció del poble a través de la organització d’events i la pràctica de l’esport.
 • Potenciar les ajudes a l’esport base.
- Joventut 
 • Ajudar i orientar als joves  per a facilitar-los  l’accés al món laboral.
 • Implicar els joves en la participació democràtica.
 • Crear un “ Foro de la joventut porrerenca “  per tal de fer més activitats innovadores.
 • Habilitar sales d’assaig per a grups locals.
 • Dinamitzar el Casal de Joves.
 - Educació 
 • Donar la màxima prioritat a la solució dels problemes que sorgeixin a les escoles (neteja, calefacció,...) i coordinar les actuacions amb les APIMAs.
 • Ajudes per a l’adquisició de llibres de text i en el transport dels nins a les famílies que ho necessitin.
 • Fomentar programes de reutilització de llibres.
 • Sol·licitar que s’imparteixi el batxiller a l’Institut de Porreres.
 • Ampliació de l’Institut.
 • Fomentar activitats de foment de la lectura mitjançant la biblioteca.
 - Patrimoni 
 • Promoure la declaració de Bé d’Interès Cultural de l’Oratori de La Creu.
 • Millorar l’entorn, la neteja i l’enllumenat de Monti-sion.
 - Promoció Turística 
 • Creació d’una guia de visita del municipi, per tal de potenciar els valors paisatgístics, culturals, patrimonials, etc. amb que comptam.
 • Promocionar el turisme rural.
 • Creació de rutes cicloturístiques, visites guiades a elements etnològics i històrics, i rutes gastronòmiques, per tal de fer més atractiu el nostre municipi als visitants.
 

Perquè guanyin el territori i el medi ambient

fusteret | 09 Maig, 2011 13:13

Seguint en la presentació detallada del nostre programa, avui vos present la part que fa referència al medi ambient, la mobilitat i l'urbanisme, i que hem titulat "Perquè guanyin el medi ambient i el territori", i que vos detallam a continuació:

 • Actualització del planejament municipal per adaptar les Normes Subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca.
 

El municipi de Porreres actualment compta amb unes Normes Subsidiàries obsoletes, ja que haurien d’estar adaptades, per llei, al Pla Territorial de Mallorca, aprovat al 2003. Aquest fet fa que sigui necessari que es tramiti aquesta adaptació del planejament municipal de manera immediata fins a assolir l’aprovació definitiva.

 
 • Aprovació definitiva del Pla Especial del Polígon Industrial.
 

Els socialistes consideram que una de les grans mancances que té el municipi, es que encara no té aprovat el Polígon Industrial. Per això, s’ha de donar una empenta decidida al Pla Especial del Polígon Industrial per tal de subsanar les deficiències que té i aconseguir la seva aprovació definitiva per part de la Comissió d’Urbanisme, Ordenació del Territori i Patrimoni del Consell de Mallorca.

 
 • Acabar les rondes.
 

A la ronda urbana del poble li falta, per estar acabada, el tram que va de la carretera de Vilafranca a la sortida del poble cap al cementiri. Per poder donar una solució efectiva als problemes circulatoris del poble es imprescindible escometre les obres d’aquest darrer tram. Per això, nosaltres, els socialistes, dedicarem tots els esforços que facin falta per a que en els propers anys el poble de Porreres tengui una ronda urbana completa.

 
 • Pla de Prevenció d’inundacions i adopció de mesures paliatives de possibles inundacions a les zones amb risc d’inundació.
 

Porreres es un poble, tot i que no ho sembli, que té zones amb risc d’inundació. En concret, hi ha 2 torrents que passen per les afores del poble, un a la zona nord i un pel sud. El creixement que ha sofert el poble en els darrers anys i la falta de previsió dels governants ha fet que s’hagi construït cases dins zones inundables. Això fa que sigui necessària la realització d’un Pla de Prevenció d’Inundacions i la conseqüent adopció de mesures per tal de reduir el risc al màxim per a les persones que viuen en aquestes zones.

 
 • Eliminar elements perillosos del mobiliari de la Plaça de la Vila i realitzar una consulta popular sobre possibles millores a realitzar.
 

La realització de les obres de la Plaça de la Vila ha estat objecte de fortes crítiques i polèmiques. La realitat es que tenim una Plaça i no es pot tornar enrera, ja que el cost que suposaria això es massa elevat, a part que les obres realitzades tenen algunes coses bones i altres més discutibles.

 Nosaltres, proposarem l’eliminació d’alguns elements perillosos del mobiliari, per fer la Plaça més segura. No volem que ningú es faci mal quan passegi. I a part, realitzarem una consulta popular als veïns del poble i als comerciants, per tal de veure quina es la opinió que en tenen i si consideren que s’han de dur a terme algunes millores. 

 • Realitzar un Pla Integral de Mobilitat Municipal.

La reforma circulatòria del poble fa anys que provoca molèsties i problemes als veïns. Des del moment en que es va afrontar aquesta reforma circulatòria, es va fer sense comptar amb la opinió de la ciutadania i sense un pla de mobilitat que reflexes les necessitats reals del trànsit. Per això, des que es va iniciar aquesta reforma, s’han fet constants canvis que més que arreglar les coses, deixen molt que desitjar, el que demostra la improvisació i falta de planejament amb que s’han fet les coses. Per això, nosaltres volem fer un Pla de Mobilitat Municipal, per tal de que els professionals en la matèria ens diguin quines són les millors solucions per al problema circulatori del poble. I a més, que aquestes solucions es sustentin en dades i estudis, no en suposicions. Així mateix, abans de fer cap reforma, presentarem els resultats de l’estudi de mobilitat i les solucions que aquest aporti a la gent, per tal de que la reforma compti amb el màxim consens possible. 

 • Demanar la millora de les connexions en transport públic amb Palma i Manacor

Actualment les connexions amb transport públic (bus) amb Palma i Manacor són cares i amb unes freqüències i horaris no massa adequats. Per això, es necessari lluitar per aconseguir que aquest preus baixin i es millorin els horaris i freqüències. El transport públic representa el futur i necessitam comptar amb un transport públic de qualitat es necessari a qualsevol poble. Des de l’Ajuntament negociarem amb la Conselleria de Mobilitat per tal d’aconseguir que ens facin totes aquestes millores abans esmentades.

 
 • Manteniment adequat dels camins públics i millora dels que ho requereixin.
 

El bon manteniment dels camins públics del poble es molt important, tant pel que fa als usuaris, que necessiten camins nets i en bon estat per circular-hi, com pels visitats, als que també s’ha de donar una bona imatge del nostre municipi, i el paisatge sempre es veu des dels camins i carreteres. Per això, volem que el municipi tengui uns camins impecables, amb les voreres en condicions i el ferm, tant si es asfaltat com si no, en bon estat per a la circulació.

 
 • Revisió de la taxa de fems i implantació de tarifes en funció dels resultats de la recollida selectiva (quan millor es recicli menys es pagarà).

El primer que volem fer els socialistes, es canviar el sistema de cobrament de la taxa de fems. Volem implantar una taxa que es revisi anualment en funció dels resultats del reciclatge, i que pugi o baixi en funció de si es recicla millor o pitjor. Actualment, la taxa consta de 2 parts, per una banda hi ha la recollida (que es fixa, sol ser una concessió a una empresa per varis anys) i per altre hi ha el tractament, que es paga al Consell. La part de tractament, només es paga el rebuig, les altres fraccions només tenen cost de recollida. Per tant, quan menys rebuig es genera menys es paga de tractament. Per això, nosaltres proposam que es pagui el que realment costa a l’ajuntament. Si baixen les tones de rebuig es baixa la taxa i si pugen, per desgràcia, s’haurà de pujar la taxa. Amb aquest sistema, el fet que el rebut baixi o pugi dependrà de tots, de lo bé que reciclem tots. 

 • Revisió de la taxa de fems a sòl rústic per tal d’abaratir-la en els casos que es pugui.
 

Actualment les cases de foravila paguen una taxa de fems fixa, tant si estan habitades com si no hi estan. Nosaltres pensam que això no es el més just, i que s’hauria de distingir entre les cases habitades i les que no, i aplicar taxes diferents, ja que no fa el mateix volum de fems una casa a la que hi viuen sempre que una a la que no hi viuen regularment.

 
 • Apostar per zones enjardinades que comportin un mínim manteniment (sobretot evitar la gespa).

Les zones enjardinades del poble, rotondes, places, etc., tenen un alt cost de manteniment, a part de que s’ha de regar regularment, el que provoca despesa en aigua que es podria evitar. Per això, nosaltres pensam que es millor que a les zones enjardinades s’hi sembrin plantes mediterrànies, adaptades al nostre clima, i s’evitin altres plantes com la gespa, que necessita reg i manteniment constant. Això farà que l’ajuntament es pugui estalviar uns doblers, molt escassos en els temps en que ens trobam i necessaris per fer front a altres despeses més necessàries.  

 • Ajudes als particulars i empresaris que instal·lin sistemes de producció d’energia renovable o neta.

Per tal de potenciar la utilització de les energies netes o renovables,  molt importants en la lluita contra el canvi climàtic. Els socialistes volem treure una línia d’ajudes als particular i empresaris que es decideixin a instal·lar a les seves empreses, comerços o cases alguns d’aquests sistemes de producció d’energia. 

 • Contenidors de recollida selectiva a varis punts del municipi.

Actualment, només hi ha contenidors al punt verd. Per tal de facilitar les coses a la gent que viu al camp, instal·larem contenidors a varis punts del municipi. Però per evitar que aquests punts es converteixin en punts de llançament indiscriminat de fems, s’adoptaran 2 mesures; per una banda s’instal·laran cameres per controlar el que s’hi llança, i per altra banda només seran contenidors de vidre, paper i cartró i envasos, per tal d’evitar que s’hi llanci el rebuig indiscriminadament. 

 • Adaptar millor els horaris del Punt Verd a les necessitats de la ciutadania.
 

El punt verd, es un lloc on els ciutadans han d’anar a tirar el fems quan així ho necessitin. Per això, ha de tenir uns horaris que permetin a la gent anar-hi quan poden, es a dir, quan no treballen. Per això, s’han d’adaptar millor els horaris del punt verd a aquest fet, per facilitar-ne l’ús a tots els porrerencs i porrerenques.

 
 • Instal·lació de papereres (adaptades a la recollida selectiva) arreu del poble.

Actualment, les papereres que hi ha al poble, a part de ser insuficients, son papereres en les que tot el fems es mescla. Per això, nosaltres proposam instal·lar més papereres arreu del poble, i a més, papereres en les que es pugui separar el vidre, el paper i cartró i els envasos del rebuig.

 
 • Instal·lar plaques solars al camps de futbol i arreglar les del Pavelló.

Actualment, hi ha plaques solars al Pavelló, però que pels informes que tenim, no funcionen. Nosaltres, seguin la política de potenciar la utilització d’energies netes, arreglarem les plaques que hi ha al pavelló, i a més, n’instal·larem de noves al camp de futbol.

 
 • Instal·lar sistemes de control de fuites tant al clavegueram com a la xarxa d’abastament d’aigua potable.

A tots els municipis, tant la xarxa d’aigües netes com la de clavegueram, pateix fuites. En el cas del clavegueram això suposa la contaminació del subsòl del poble, i en el cas de les aigües netes, la pèrdua d’aigua. Per això, i aprofitant les ajudes i facilitats del govern, instal·larem sistemes de detecció de fuites d’aigua per tal de detectar-les quan es produeixin i arreglar-les el més aviat possible.

 
 • Millora del clavegueram en els llocs on ho requereix.
El clavegueram encara està en mal estat a molts llocs del municipi, tot i les millores que s’hi han fet en els darrers anys aprofitant el Pla E i el Pla d’Obres i Serveis del Consell. Per això, consideram que es molt necessari que s’arregli el clavegueram a tots els llocs on es necessari.

PER UNA MILLOR SEGURETAT CIUTADANA

fusteret | 06 Maig, 2011 15:20

Els socialistes de Porreres hem intentat fer un programa electoral totalment realista i adaptat a les necessitats del nostre poble. Ha estat una feina molt treballada, ja que hem fet moltes consultes, hem escoltat moltes propestes i sempre hem rebut amb els braços oberts totes les aportacions que ens han fet arribar. 

Ahir va començar la campanya, i durant els propers 15 dies, tant al meu bloc, com al de l'agrupació socialista, vos anirem explicant en detall les propostes del nostre programa electoral. En paper només hem impres les principals propostes, a causa del gran espai i consequent consum de paper (i cost) que suposava, i per això hem optat per explicar les propostes que presentarem a tots els veïns en paper per aquesta via.

Esperam que aquest programa sigui llegit per la majoria de porrerencs i porrerenques, ja que consideram que no es pot anar a votar sense coneixer el que un preten fer, el que proposa i el que no, i evidentment, sense tenir en compte els antecedents de cada un.

 

Avui, vos avanç un primer apartat, que hem titulat " Per una millor seguretat ciutadana":

 

- Creació del Cos de Policia Local i implantació del servei de policia durant les 24 hores del dia. Dotar d’una major seguretat al poble.

Porreres ja ha superat els 5.000 habitants, i una vegada es supera aquesta xifra, els municipis estan obligats a crear el Cos de Policia Local. Actualment, no tenim creat el cos de policia local; per això, nosaltres consideram una prioritat la seva creació, l’augment d’efectius policials i la implantació del servei de policia les 24 hores del dia. Tot això amb l’objectiu de millorar el servei a la ciutadania (poder cobrir totes les entrades i sortides al escoles, vigilància durant la nit, sobretot el cap de setmana, donar millor servei als que tenguin gual permanent, etc.)  i sobretot la seguretat al poble, que es molt necessari.

- Millorar el servei de Gual Permanent.

Ja fa molts anys que els porrerencs i porrerenques que ho desitgen poden disposar de gual permanent a les seves cases. Tot i això, ens han arribat moltes queixes que apunten a que els guals permanents l’únic que els suposen es que els han de pagar. Ens diuen que no hi ha servei les 24 hores, ja que no hi ha policia les 24 hores, i que també s’ha de millorar el servei de grua.

Amb la impantació del cos de policia local i el servei de policia les 24 hores del dia, aquest problema quedarà completament resolt i les persones que per la seva comoditat o necessitat decideixin posar un gual permanent, podran estar tranquils perquè rebran el servei que paguen de manera adequeda.

- Regulació del tancament de carrers i instal·lació de barreres il·luminades o reflectants durant la nit.

Tal com hem anat denunciant al llarg de la legislatura, al nostre poble el tancament de carrers, normalment, es fa sense senyalitzar correctament i sense avisar prèviament. Per això, els socialistes creiem que es necessari que hi hagi un control de tots els tancaments, s’avisi prèviament, es senyalitzi correctament i fins i tot es puguin marcar rutes alternatives a les persones afectades per aquest tancament.

Així mateix, actualment quan hi ha tancaments de carrers per part de l’Ajuntament, es fa amb les tradicionals barreres de ferro, i la majoria de vegades sense il·luminar. Això resulta molt perillós durant la nit, ja que les barreres no es veuen bé i els cotxes corren el risc de patir algun petit accident. Per això, s’han de substituir aquestes velles barreres obsoletes per barreres de plàstic (menys perilloses en cas d’accident) reflectants, per a que siguin ben visibles.

- Millorar la il·luminació nocturna del poble.

La il·luminació del poble, des que hi va haver el canvi de bombetes ha quedat en entredit, ja que els carrers són molt foscos, el que provoca que la gent, durant la nit, hi vagi amb por per l’augment de la sensació d’inseguretat.

Nosaltres, tot i que volem mantenir bombetes de baix cost, necessàries per reduir el consum i per tant la despesa en electricitat, apostarem per canviar les bombetes actuals per noves bombetes de baix consum, però que il·luminin millor els carrers.

- Adequar i aplicar les normes de circulació, instal·lar miralls i senyalitzar millor el poble.

La senyalització del poble és molt deficitària, falten moltes senyals que anirien molt bé per millorar la circulació i la seguretat. Falten senyals, passos de vianants, etc. Així com també, hi ha un gran dèficit de miralls als cantons, fet que fa, en molts casos, fins i tot que sigui perillós creuar aquestes cantonades, a causa de l’escassa visibilitat.

Per això, conjuntament amb el Pla de Mobilitat que realitzarem, farem un estudi de la senyalització necessària i es completarà tot el que es determini que es necessari, senyals de tràfic, passos de vianants, miralls, etc., i no hi és. A la vegada que, amb l’augment de policia local, s’intentarà que s’apliqui i es respecti tota la normativa de circulació.

- Actuacions als carrers que ho requereixin per disminuir la velocitat dels vehicles.

Ens han arribat queixes dels veïns de varis carrers del poble que afirmen que els vehicles circulen a molta velocitat pels seus carrers, i això fa que sigui molt perillós circular a peu o en bicicleta per aquests carrers, a part de les molèsties per renou que això suposa, ja que com tots sabem, els motors dels cotxes fan més renou a major velocitat.

Per això, els socialistes ens comprometem a adoptar les mesures que facin falta a tots els carreres que es detectin aquests problemes, per tal de que els vehicles hi circulin a una velocitat adequeda.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb