Miquel Àngel Veny

Recull de reflexions

Resum del passat Ple Ordinari, de dia 26 de Novembre, explicant les postures que vaig prendre com a portaveu del grup socialista

fusteret | 03 Desembre, 2012 19:50

            El passat dilluns, dia 26 de Novembre, es va realitzar el Ple Ordinari del mes de Novembre, en el que es varen tractar els temes que a continuació enunciarem i resumirem la postura que varem prendre el grup socialista de l'Ajuntament, representat pel nostre regidor/portaveu Miquel A. Veny.

 

1.                  Declaració de no disponibilitat de crèdit corresponent a la paga extraordinària.

 

            En aquest punt, per mandat del govern central, s'havia de dur a ple i aprovar que els doblers que s'estalviarà l'ajuntament, corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre que es lleva als funcionaris, no s'utilitzaran per cap propòsit, a espera que es decideixi que es farà amb ells.

 

            Els socialistes, ens varem oposar a això, ja que estam en contra de que es llevi la paga extraordinària als funcionaris; però si no queda més remei que llevar-la, almenys que cada ajuntament pugui decidir a que destina aquests doblers segons les seves necessitats. Això que fa el govern central es atemptar contra l'autonomia municipal dels ajuntaments.

 

            A part, també ens demanam perquè varen llevar la paga als pobres funcionaris si no sabien que fer amb els doblers. No es poden llevar els doblers a unes persones que les necessiten en unes dates tan senyalades per posar-los al “congelador” a veure que passa, si l'any que ve es tornen o s'utilitzen per alguna cosa.

 

            Aquest punt va sortir aprovat amb els vots favorables del PP, tot i el vot contrari del nostre grup.

 

2.                  Modificació de crèdit per suplement de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb motiu del RDL 4/2012.

 

            En aquest punt, l'equip de govern va dur a ple la creació de la partida en els pressuposts de 2012 del fons ICO per pagar els proveïdors. El reial decret es va fer a principis del 2012 i per això no estava als pressuposts. S'ha de crear la partida per tal de pagar els grans interesos que suposa a l'ajuntament, pels propers 10 anys, l'aprovació d'aquest pla. El grup socialista ens varem abstendre a la votació, per seguir en la linia de totes les votacions que s'han duit a terme als diferents plens en relació al fons ICO.

 

            Els socialistes consideram que es molt necessari que es paguin als proveïdors, i per això no ens varem oposar al Pla d'Ajust i fons ICO. Tot i això, tampoc hi estam a favor, ja que consideram que si el Govern i el Consell estasen al dia en els pagaments a l'Ajuntament, aquest no hauria de fer aquest prèstec a tan alt interès per pagar als proveïdors. Per tant, els ciutadans de Porreres estam pagant un fort interes (43.881 euros), a causa de la mala gestió de les diferents administracions superiors, actualment totes governades pel PP.

 

3.                  Modificació de crèdit per suplement de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb base a nous o majors ingressos no prevists.

 

            L'equip de govern va dur a aprovació del ple una modificació pressupostària (passar doblers d'unes partides a unes altres) per tal de fer front a una sèrie de despeses no previstes quan es varen fer els pressuposts, per un valor de 84.818 euros, desglosats en 10.000 euros per a pagar les boses de fems (per orgànic), 28.000 euros a la partida d'estudis i treballs i tècnics, per pagar l'adaptació de les normes subsidiàries al Pla Territorial de Mallorca; 31.818 euros per a la pòlissa de crèdit i 15.000 euros per cubrir unes factures de Can Binimelis.

 

            En aquest punt, que es va aprovar amb els vots de l'equip de govern, nosaltres ens varem abstendre, ja que l'equip de govern coneix les necessitats pressupostàries que té l'Ajuntament, i si ells consideren que així ha de ser, es la seva responsabilitat.

 

4.                  Reconeixement extrajudicial de factures.

 

            En aquest punt es reconeixen unes factures de Can Binimelis per valor de 15.000 euros per una operació realitzada de venta d'un solar a les rondes durant la passada legislatura. El grup socialista ens varem abstendre, ja que es una operació que ve de la passada legislatura, en la que nosaltres no formavem part del plenari.

 

5.                  Moció relativa al dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones.

 

            Una moció que l'institut de la dona va enviar a l'ajuntament, per presentar al plenari, de condemna de la violència de gènere, en el dia mundial contra la violència de gènere, que era el passat diumenge 25 de novembre.

 

            La moció es va aprovar amb el recolçament de tots els grups, tot i algunes objeccions dels representants del PSM.

 

            Els socialistes estam totalment a favor de qualsevol iniciativa per a la lluita contra la violència de gènere; ja que es una de les grans lacres de la nostra societat, la qual s'ha d'erradicar d'arrel. Tots els esforços que es facin en aquest sentit són positius, i sempre tendràn el nostre recolzament.

 

6.                  Moció relativa a la cessió del dret de superfície de la finca 3.238 per a dur a terme les obres d'un centre d'estades dïurnes (centre de dia).

 

            Pocs mesos abans de les passades eleccions, l'Ajuntament de Porreres, el Govern de les Illes Balears, presidit pel socialista Francesc Antich, i Sant Felip Neri, varen firmar un conveni per a la creació del necessari centre de dia a Porreres. En aquest conveni el govern es comprometia a fer el centre de dia, mentre que l'ajuntament va arribar a un acord amb Sant Felip per a que el centre de dia es fes a les instal·lacions que tenen annexes a l'esglesia. El conveni diu, en resum, que el govern fa el centre de dia, i Sant Felip cedeix l'espai a canvi d'un lloguer de 1.500 euros mensuals que ha de pagar l'Ajuntament. El conveni també diu, que durant els primers 18 mesos des de la firma del conveni, no s'ha de pagar cap lloguer (el temps que suposadament havien de durar les obres), i a partir del 18 mes, s'han de començar a pagar aquests 1.500 euros. També hi ha una clausula, al conveni, que diu que en cas de que el centre de dia no es faci, el conveni queda automàticament anulat.

 

            Aquesta moció, presentada per l'equip de govern, es a causa de que han passat els 18 mesos, i des que va canviar el govern de les Illes Balears, entrant a governar el PP, es va aturar el centre de dia. Des de llavors hi ha hagut varis intents per part de l'ajuntament de que el govern es pronuncias a veure si fa comptes fer el centre de dia o no; a lo que el govern de les Illes Balears no s'ha dignat ni a contestar. Nosaltres, els socialistes, estam molt preocupats per aquest fet, i ple rera ple demanavem al batlle com estava el tema.

 

            Ara han passat els 18 mesos, i a partir d'ara, s'ha de començar a pagar el lloguer de 1.500 euros pel lloguer de l'espai a Sant Felip. Com que el govern no diu si el farà o no, no es pot rescindir el conveni. Per això, en aquesta moció es demana al govern de les Illes Balears que es pronunciï i defineixi si farà el centre de dia, perquè si no s'ha de fer, s'ha de rescindir el conveni, ja que sinó als porrerencs i porrerenques ens costarà 1.500 euros mensuals sense saber si tendrem centre de dia  o no.

 

            Els socialistes consideram que això es inadmissible, el govern no pot actuar d'aquesta manera. Hauria d'haver definit des del principi si feia comptes fer o no el centre de dia. I si es que no, ho ha de dir, ja que sinó, amb la greu situació econòmica que estam, als porrerencs i porrerenques ens costarà doblers; tot per la incomptetència manifesta del govern del PP. Per això, varem votar a favor de la moció, i aquesta fou aprovada.

 

7.                  Moció relativa al pagament de deutes reconeguts per part del consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears.

 

            Aquesta moció, que presenta CxI al passat plenari, fa referencia al deute que tenen Consell de Mallorca i Govern de les Illes Balears amb el nostre Ajuntament, i que puja a 2.150.000 euros. Es demana a Consell i Govern que es posin al dia de pagament amb el nostre ajuntament.

 

            Nosaltres varem donar suport a n'aquesta moció, que es va aprovar, ja que consideram que es molt necessari que es paguin els deutes que tenen les administracions superiors amb el nostre ajuntament. Això permetria sol·lucionar molts dels problemes econòmics del nostre ajuntament, a la vegada que ens estalviariem molts de doblers, ja que estam pagant els interesos de les pòlisses que hem de tenir per fer front als pagaments a causa d'aquests deutes que tenen amb nosaltres.

 

8.                  Moció de millora de la neteja i el manteniment del clavegueram (moció presentada pel PSOE).

 

            Aquesta moció, presentada pel nostre grup, es a causa de que consideram que quan plou amb molta intensitat, hi ha molts problemes que es podrien evitar amb un bon manteniment i llimpiesa dels pluvials i el clavegueram del poble. La moció diu el següent:

 

“MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L'AJUNTAMENT DE PORRERES

 

 

Títol: Millora de la neteja i el manteniment del clavegueram i els pluvials.

 

            EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

 

            El clavegueram i els pluvials del nostre poble presenten un estat general deplorable, tant pel que respecte a la seva neteja com al seu manteniment.

 

            Es poden veure nombrosos desperfectes, alguns dels quals poden ser perillosos pels vianants que circulen pels nostres carrers. El que fa necessària una constant revisió de les mateixes per tal de que els desperfectes que es van produint es vagin arreglant ràpidament.

 

            A més, basta fer una volta pel poble per veure que el manteniment del clavegueram i els pluvials, pel que fa a la neteja i desembossament es pràcticament nul. Molts dels pluvials estan completament embussades per l'acumulació de diferents tipus de residus que l'aigua hi ha anat dipositant amb els anys.

 

            Una de les principals característiques del nostre clima són les pluges torrencials, que sobretot poden caure a la tardor, concretament entre els mesos d'Agost i Novembre. Unes precipitacions que poden acumular quantitats considerables d'aigua en espais curts de temps, com es va veure el passat diumenge 18 de Novembre, quan en aproximadament una hora, varen caure uns 50 mm de precipitació.

 

            Quan es produeixen aquests episodis de fortes precipitacions, el fet de que molts pluvials del poble estiguin embossades, fa que es produeixin problemes d'acumulació d'aigua als carrers, que poden ser greus si les quantitats de precipitació són molt altes. Acumulacions que en situacions extremes podrien arribar a provocar l'entrada d'aigua dins algunes cases.

 

            Per tot l'exposat, el grup socialista municipal, proposa que l'Ajuntament de Porreres adopti els següents acords:

 

1.                  Es dugui a terme una revisió immediata del clavegueram i els pluvials del poble, procedint al desembossament immediat de les que presentin problemes per engolir l'aigua.

2.                  S'arreglin els desperfectes que es detectin durant aquesta revisió per evitar possibles situacions de perill pels vianants. I regularment es facin revisions per detectar possibles nous desperfectes, per esser arreglats el més aviat possible.

3.                  Que anualment, abans de començar l'estació de més risc de pluges torrencials, és a dir, finals d'agost ò principis de setembre, és faci una revisió a fons del clavegueram i els pluvials del poble i es procedeixi al desembossament de les que presentin problemes en aquest sentit.”

 

 

            La moció es va aprovar amb el suport de tots els partits, per tant, a partir d'ara, hi haurà una major vigilàcia per evitar que els pluvials i clavegueres s'embussin i provoquin problemes quan es produeixin pluges inteses.

 

9.                  Moció pel manteniment de les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones majors i/o discapacitades (presentada pel PSOE).

 

            Aquesta moció, presentada pel nostre grup, es deu a que el govern ha decidit llevar les ajudes per al servei de teleassistència, que permet a moltes persones major que viuen soles tenir un sistema per demanar ajuda en cas de trobar-se malament pitjant un botó que duen a un medallo o una polsera les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. La moció diu el següent:

 

            Títol: Manteniment de les condicions del servei de teleassistència domiciliària a persones majors i/o discapacitades.

 

            EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

 

            El servei de teleassitència domiciliària és un recurs que permet la permanència dels usuaris en el seu mitjà habitual de vida així com el contacte amb el seu entorn soci-familiar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció inmediata en crisis personals, socials o metgesses per proporcionar seguretat i millor qualitat de vida. Per aconseguir aquests objectius, es va engegar el 1992 el programa de teleassistència domiciliària que permet a les persones majors i/o discapacitades que viuen soles i en situació de risc, entrar en contacte verbal amb un centre d'atenció especialitzada, prement un botó d'un medalló o polsera que duen constantment posat les 24 hores del dia i tots els dies de l'any. Aquest botó salva vides. Així mateix, es disposa d'unitats mòbils que en cas de necessitat es traslladen al domicili de l'usuari per donar solució a l'emergència sorgida, mitjançant la mobilització de recursos.

 

            El programa s'ha instrumentat a través d'un conveni-marc subscrit entre l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el dia 20 d'abril de 1993, al que es van adherint progressivament a través de convenis específics de col·laboració les Corporacions Locals interessades en la implantació del programa en els seus àmbits territorials respectius.

 

            Els presssuposts generals de l'Estat del proper any no inclouen cap partida destinada a l'IMSERSO per subvencionar els serveis de teleassistència, que fins avui eren assumits en la seva major part pel govern central, que subvencionava dues terceres parts del cost del servei, mentre que la resta havia de ser abonat pels propis usuaris.

 

            Davant aquest greu atac al benestar d'aquelles persones que necessiten una ajuda constant, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Porreres presenta la següent:

 

            MOCIÓ

 

1.                  L'Ajuntament de Porreres sol·licita al Govern d'Espanya que doti pressupostàriament la partida destinada a assumir els dos terços del cost del servei de teleassistència per a persones majors i/o discapacitades, tal i com es venia fent des de 1.993.

2.                  En cas que el Govern de l'Estat fos insensible a aquesta qüestió, l'Ajuntament de Porreres sol·licita al Govern de les Illes Balears que es faci càrrec del cost corresponent als dos terços del servei.

3.                  En el supòsit de que ni el Govern Estatal ni l'Autonòmic volguessin assumir la proporció mencionada del cost del servei, l'Ajuntament de Porreres sol·licita al Consell de Mallorca que se'n faci càrrec, coneixent que la consellera insular de Benestar Social ha manifestat la importància del manteniment de la subvenció del servei per part de l'administració.

4.                  En cas que cap de les institucions supramunicipals sufraguin e lcost proporcional del servei de teleassistència, l'Ajuntament de Porreres n'assumirà la responsabilitat.”

 

            Després de que el grup del PSM presentàs el seu desacord amb la moció, ja que considera que l'Ajuntament no ha d'assumir el cost d'aquest servei en cas de que el govern no es replantetji la seva postura, per tant prefereix deixar desamparades les persones majors que actualment necessiten aquest servei per poder seguir vivint a casa seva. Nosaltres, cosideram, com diu la moció, que el govern hauria de tornar a asumir-ho, però que en cas de que no sigui així, no podem deixar desamparades les persones que necessiten d'aquest servei, i l'ajuntament ha de fer un esforç per continuar finançant-lo.

 

            La moció es va aprovar amb els vots favorables de PSOE, CxI i PP, i l'abstenció del PSM.

 

10.              Moció servei de teleassitència domiciliària.

 

            Una moció presentada pel PSM, quasi idèntica a la del nostre grup aprovada just abans, però  en la que no volen que l'ajuntament asumeixi el finançament del servei si el govern persisteix en deixar de finançar-ho, i per tant deixar desamparades a les persones que necessiten el servei. La moció es va aprovar.

 

11.              Moció de suport als mestres.

 

            Moció del grup del PSM de suport a la llibertat dels mestres i l'educació pública. Es va aprovar amb els vots de PSOE, CxI i PSM, i el vot en contra del PP.

 

12.              Moció sobre les consultes populars.

 

            Moció del PSM per demanar que el govern de les Illes Balears reguli el tema de les consultes populars. Es va aprovar amb els vots favorables de CxI i PSM, la nostra abstenció i el vot en contra del PP.

 

13.              Precs i preguntes.

 

            Ja per acabar el plenari, es va passar al punt de precs i preguntes, en el que els socialistes varem fer les següents preguntes:

 

                     S'han llevat 2 bancs a l'Avinguda Bisbe Campins, just davant el forn. Per què s'han llevat? Es tornaràn a posar?

 

            Resposta: Es llevaren perquè feien nosa per la fira, però es tornaran a posar.

 

                     Ens han informat que el forat per tirar enderrocs al Punt Verd està tapat, per què?

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Powered by LifeType - Design by BalearWeb